محال است که من خر شوم

دست مزنچشم , ببستم دو دست


راه مرو!  چشم  , دو پایم شکست


حرف مزن!    قطع نمودم سخن


نطق مکن!     چشم ببستم دهن


هیچ نفهم!    این سخن عنوان مکن


خواهش  نافهمی  انسان  مکن


لال شوم   کور شوم   کر شوم


لیک محال است که من خر شوم

 

اشرف الدین گیلانی (صور اسرافیل(

   + یک پارسی زبان - ٥:٥٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۸